EVERYTHING ABOUT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋

Everything about สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋

Everything about สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋

Blog Article

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี๋ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น

รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านผิดพลาด

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสิรินธร)

คู่มือบริการประชาชนของโรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Report this page